Ишеним

Ишеним Жёнёкёй эле ишенич эмес. Биринчиден, бул адамдар сизге «сиз ёзщъщзгё ишенишиъиз керек» же «ишен, баары жакшы болот» деген сёздёрдщ айткандагы нерсе эмес. Мындай учурларда алар жалпы ишеничти же щмщттщ…